Tulkojumu birojs LMI Translations - tulkošanas pakalpojumi
<- Atpakaļ
Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

Tulkojumu biroja SIA „LMI Translations”, reģ. Nr. 40103178123, pakalpojumu sniegšanas noteikumi. Atjaunoti 2023. gada 13. martā.

Izmantotās definīcijas

Tulkojumu birojs — SIA „LMI Translations”.

Klients — jebkurš pasūtījuma veicējs, kas vēršas SIA „LMI Translations”.

Pasūtījums — rakstiskā tulkošana, mutiskā tulkošana, lokalizācija, rediģēšana, korektūra, maketēšana u.c. SIA „LMI Translations” sniegtie pakalpojumi.

Avota teksts — Klienta iesniegtais pasūtījums tā sākotnējā valodā.

Avota valoda — valoda, kurā ir Avota teksts.

Mērķa teksts — Tulkojumu biroja darba rezultāts — iztulkotais/izrediģētais materiāls.

Mērķa valoda — valoda, kurā jāiztulko Avota teksts.

Šie pakalpojumu sniegšanas noteikumi stājas spēkā, Klientam iesniedzot Pasūtījumu Tulkojumu birojam jebkurā formā, un tie ir jebkura Pasūtījuma, kā arī jebkura cita starp Klientu un Tulkojumu biroju noslēgta līguma neatņemama daļa.


Pasūtījumu iesniegšana Tulkojumu birojam un Piedāvājuma izstrāde

1. Klients Pasūtījumu var iesniegt Tulkojumu birojam elektroniskā veidā, ar kurjeru, pa pastu vai personīgi ierodoties Tulkojumu birojā.

2. Saņemot Pasūtījumu darba laikā Tulkojumu birojs pēc iespējas ātrāk (bet ne vēlāk kā 1 stundas laikā) elektroniski vai telefoniski apstiprina pasūtījuma saņemšanu.

3. Tulkojumu birojs sagatavo un nosūta Klientam Piedāvājumu, norādot darba apjomu, plānoto pasūtījuma izpildes laiku, izmaksas, avota un mērķa valodas, nodošanas veidu un formātu.

4. Apstiprinot Tulkojumu biroja Piedāvājumu, Klients piekrīt tā nosacījumiem un apņemas veikt Piedāvājumā minēto samaksu par darbu.

5. Tulkojumu birojs apņemas izpildīt Pasūtījumu norunātajā termiņā un noteiktajā valodā/valodās.

6. Ja Klients iesniedz nekvalitatīvu, nepilnīgu vai nesalasāmu materiālu, Tulkojumu birojs var atteikties izpildīt pasūtījumu vai izpildīt to iespēju robežās.

7. Ja Klients apstiprina daļēji nesalasāma materiāla tulkošanu, Tulkojumu birojs nav atbildīgs par iespējamām nepilnībām tulkojumā, kas izriet no avota teksta kvalitātes.

8. Klientam, iesniedzot Pasūtījumu, ir jānorāda materiāla izmantošanas mērķis (piemēram, publicēšanai vai tikai informatīviem nolūkiem), lai Tulkojumu birojs varētu sniegt atbilstošu pakalpojumu kopumu. Tulkojumu birojs neuzņemas atbildību par sekām, kas radušās, ja Klients nav noteicis Pasūtījuma izmantošanas mērķi vai ir noteicis neatbilstošu Pasūtījuma izmantošanas mērķi.

9. Klienta pienākums ir sniegt un nosūtīt Tulkojumu birojam jebkāda veida instrukcijas, informatīvus materiālus, atsauces materiālus, ilustratīvus materiālus, jau iepriekš veiktus kvalitatīvus tulkojumus, paskaidrojumus, terminu sarakstus u.c. palīgmateriālus, ja vien Klientam tādi ir pieejami, lai Tulkojumu birojs varētu sniegt pēc iespējas kvalitatīvāku Pakalpojumu, īpaši, ja Klients izmanto specifisku terminoloģiju.

Gatavā Pasūtījuma nosūtīšana Klientam

1. Tulkojumu birojs Klientam gatavo Pasūtījumu nodod iepriekš atrunātā veidā - elektroniskā vēstulē, ar pasta, ar kurjera starpniecību, vai klientam personīgi ierodoties Tulkojumu birojā.

2. Klients apņemas pieņemt gatavo Pasūtījumu un iespējami ātri apstiprināt tā saņemšanu.

3. Ja Klients nav apstiprinājis saņemšanu un nav sniedzis nekādu informāciju pa tālruni vai rakstiski, atgādinot par veikto Pasūtījumu, Tulkojumu birojs uzskata, ka Klients ir saņēmis Pasūtījumu.

4. Ja attaisnojošu iemeslu dēļ nav iespējams nodot Klientam Pasūtījumu norunātajā laikā, Tulkojumu birojs pēc iespējas ātrāk informē Klientu par šiem apstākļiem un, ja iespējams, vienojas par jaunu Pasūtījuma nodošanas termiņu.

5. Ja Tulkojumu birojs neattaisnojošu iemeslu dēļ kavē Pasūtījuma nodošanu, Klientam ir tiesības pieprasīt atlaidi 0,1 % apmērā no Pasūtījuma kopsummas par katru kavēto dienu, bet ne vairāk kā 10 % no Pasūtījuma kopsummas.

Izpildes termiņi, izcenojumi un apmaksas noteikumi

1. Pasūtījuma nodošanas termiņš tiek noteikts Tulkojumu biroja sagatavotajā Piedāvājumā.

2. Tulkojumu birojs atsevišķos gadījumos uzņemas veikt tulkojumus arī brīvdienās, par to piemērojot papildu samaksu, iepriekš vienojoties par to ar Klientu.

3. Izcenojumi par katru Pasūtījumu tiek noteikti Tulkojumu biroja sagatavotajā Piedāvājumā.

4. Tulkojumu birojs ir tiesīgs prasīt avansa maksājumu par Pasūtījumu, par to iepriekš vienojoties ar Klientu.

5. Pēc Pasūtījuma nodošanas Tulkojumu birojs nosūta Klientam rēķinu.

6. Ja rēķins netiek apmaksāts norādītajā laikā, Tulkojumu birojs nosūta rakstisku atgādinājumu vai atgādina telefoniski par neapmaksātu rēķinu. Ja maksājums netiek veikts 2 (divu) dienu laikā no atgādinājuma saņemšanas, Tulkojumu birojs var izmantot juridiskas metodes maksājuma iekasēšanai. Visas ar to saistītās izmaksas ir jāsedz Klientam.

7. Ja Pasūtītājs vēlas, lai Izpildītājs rēķinu par saņemto pakalpojumu izraksta uz citu juridisku personu vai privātpersonu, un rēķina apmaksa tiek kavēta, finansiālās saistības ir jāpilda Pasūtītājam un Izpildītājam ir tiesības rēķinu izrakstīt uz Pasūtītāja rekvizītiem.

Atbildība

1. Tulkojumu birojs uzņemas atbildību par savu sniegto pakalpojumu un apkalpošanas kvalitāti.

2. Gadījumos, kad veiktā Pasūtījuma gala rezultātā ir konstatētas acīmredzamas neatbilstības, Klients ir tiesīgs vērsties pie Tulkojumu biroja un Tulkojumu birojs par saviem līdzekļiem novērš konstatētās nepilnības.

3. Tulkojumu birojam ir pienākums atbildēt un izskatīt Klienta saņemtos iebildumus.

4. Tulkojumu birojs neuzņemas atbildību par saistību nepildīšanu force majeure gadījumos, ieskaitot pandēmijas, dabas katastrofas, ugunsgrēku, plūdus, zemestrīces, karu, dumpi, streiku, civilo vai militāro varasiestāžu rīcību u. c. force majeure situācijas.

5. Tulkojumu biroja atbildība nekad nepārsniedz Klienta samaksāto naudas summu Tulkojumu birojam.


Abpusēja konfidencialitāte

1. Tulkojumu birojs nodrošina konfidencialitāti ikvienam Klienta Pasūtījumam, izņemot gadījumus, kad Klients vai trešās personas Pasūtījumā ietverto informāciju jau publicējušas vai nodevušas atklātībai pirms tā nodošanas Tulkojumu birojam.

2. Tulkojumu birojs no Klienta saņemto informāciju nodod tikai Pasūtījuma izpildē iesaistītajiem izpildītājiem, kuri ar Tulkojumu biroju ir parakstījuši konfidencialitātes līgumu un saņemtā informācija var tikt apstrādāta arī Tulkojumu biroja izmantotajās valodu industrijas sistēmās un programmās, par kuru Datu drošības garantēšanas kārtību Tulkojumu birojs ir pārliecinājies. Sistēmas un programmas ietver rīkus terminoloģijas sarakstu izveidei, darba apjomu noteikšanai, atkārtojumu apjoma noteikšanai, automatizētai tulkošanai, MTPE, DTP un citu Tulkojumu biroja sniegto pakalpojumu kvalitatīvai īstenošanai.

3. Nepieciešamības gadījumā Tulkojumu birojs sagatavo Konfidencialitātes līgumu, kuru abpusēji paraksta Tulkojumu birojs un Klients.

4. Klients apņemas nesazināties ar Tulkojumu biroja tulkotājiem/tulkiem/redaktoriem un citiem speciālistiem bez Tulkojumu biroja rakstiskas piekrišanas.

5. Ja Klientam tiek dota atļauja sazināties ar Tulkojumu biroja valodu speciālistiem, Klients apņemas neizpaust informāciju, kas attiecas uz attiecīgo Klienta un Tulkojumu biroja darījumu un sadarbības līgumu, kā arī nenolīgt Tulkojumu biroja apakšuzņēmējus tiešā veidā, apejot Tulkojumu biroju.

Datu drošība

1. Tulkojumu birojs apņemas aizsargāt visus savā rīcībā esošos Klientu personas datus saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.

2. Dati tiks apstrādāti godīgi un likumīgi; tikai un vienīgi konkrētiem un Klienta apstiprinātiem mērķiem; dati tiks regulāri atjaunoti un dzēsti; dati tiks pienācīgi aizsargāti un netiks glabāti ilgāk kā nepieciešams.

3. Klientam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu datu apstrādei, tiesības piekļūt saviem datiem, tiesības iebilst pret datu apstrādi vai neatļaut to, tiesības labot savus datus, tiesības atteikties no tiešā mārketinga sūtījumiem, kā arī tiesības uz datu pārnešanu.

4. Ja Klients vēlas dzēst vai mainīt savus datus, kas atrodas „LMI Translations” sistēmās, to var izdarīt, rakstot Tulkojumu biroja Datu aizsardzības speciālistam uz [email protected] vai zvanot pa tālruni (+371) 67275623, GSM: (+371) 26334621.

5. Detalizēta informācija par personu datu aizsardzību ir lasāma Tulkojumu biroja Privātuma politikā.

Autortiesības

1. Tulkojumu birojs nodod Klientam visas mantiskās un nemantiskās autortiesības uz visiem Tulkojumu biroja Pakalpojumu gala rezultātiem no brīža, kad Tulkojumu birojs ir saņēmis pilnu samaksu par sniegtajiem Pakalpojumiem.

2. Tulkojumu birojs nav atbildīgs par iespējamām sekām, ja Klients izmanto tulkotos vai rediģētos materiālus nelikumīgiem mērķiem vai pārkāpj autortiesības.


Sūdzību iesniegšana

1. Klients var iesniegt Tulkojumu birojam sūdzību, ja Tulkojumu birojs darbu nav nodevis iepriekš norunātajā laikā, ir pieļautas kļūdas, kuras kompetents tulks/tulkotājs nepieļautu, kā arī, ja nav ievēroti citi specifiski norādījumi (formatēšana, noformējums u.c.), par kuriem abas puses ir vienojušās iepriekš.

2. Tulkojumu birojam ir pienākums operatīvi atbildēt uz saņemto sūdzību.

3. Tulkojumu birojs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas Klientam var rasties no kļūdām vai neprecizitātēm AVOTA materiālā.

4. Sūdzības tiek pieņemtas rakstiski.

5. Sūdzībā ir skaidri jānorāda tās iemesls, uzskatāmi aprakstot defektus vai minot konkrētus faktus, pēc iespējas pievienojot pierādījumus.

6. Ja Tulkojumu birojs atzīst sūdzību par pamatotu, Tulkojumu birojs veic kļūdu labojumu bez maksas vai Klientam piešķir atlaidi, par kuru Tulkojumu birojs un Klients abpusēji vienojas.

7. Sūdzības, kurās Klients nevar pamatot savus iebildumus, netiek ņemtas vērā.

8. Strīdi pēc iespējas tiek risināti abpusēju sarunu veidā.

Tulkojumu birojs LMI Translations - ISO sertificēti tulkojumi - kvalitātes garantija
Tulkojumu birojs LMI Translations - ISO sertificēti tulkojumi - kvalitātes garantija
Tulkojumu birojs LMI Translations - ISO sertificēti tulkojumi - kvalitātes garantija
LMI Translations - Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedrs
LMI Translations - Eiropas Tulkošanas nozares asociācijas biedrs
Tulkošanas birojs LMI Translations - Igaunijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedrs
Tulkošanas birojs LMI Translations - Zviedrijas Tirdzniecības kameras Latvijā biedrs
Tulkošanas uzņēmums LMI Translations īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītu projektu
2016. gada 2. maijā noslēgts līgums SKV-L-2016/192 starp SIA „LMI Translations” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu projekta „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
Tulkojumu birojs LMI Translations - tulkošanas pakalpojumi
Sekojiet mums