Tulkojumu birojs LMI Translations - tulkošanas pakalpojumi
<- Atpakaļ
Privātuma politika

Privātuma politika

1. Izmantotā terminoloģija

1.1. Datu aizsardzības speciālists — datu aizsardzības speciālists ir „LMI Translations” komandas kontaktpersona jautājumos, kas saistīti ar datu aizsardzību, vākšanu, apstrādi, glabāšanu un dzēšanu.

1.2. Datu apstrādātājs — fiziska vai juridiska persona, kas pārziņa (SIA „LMI Translations”) vārdā apstrādā datu subjekta datus.

1.3. Datu pārzinis — fiziska vai juridiska persona, valsts vai pašvaldības institūcija, kas pati vai kopā ar citiem nosaka personas datu apstrādes mērķus un apstrādes līdzekļus.

1.4. Datu subjekts — fiziska persona, kuras identitāte ir noteikta vai kura vēl nav identificēta, bet kuras identitāti var noteikt, iegūstot papildu informāciju.

1.5. Personas dati — jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu personu un ar kuras palīdzību var identificēt personu (piemēram, vārds, uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese, personas slimības vēsture, informācija par ienākumiem, fotogrāfija, atrašanās vietas dati, pases dati u.c. informācija).

1.6. Privātuma politika — dokuments, kas ietver informāciju par SIA “LMI Translations” iekšējo kārtību un nostādnēm attiecībā uz privātpersonu datu aizsardzību, glabāšanu, labošanu, dzēšanu un iespējamu nodošanu trešajām pusēm saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu Nr. 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti.


2. Datu pārzinis un saziņa ar uzņēmumu

2.1. Personas datu pārzinis ir:

 • Nosaukums: SIA “LMI Translations”
 • Reģistrācijas numurs: 40103178123
 • PVN maksātāja numurs: LV40103178123
 • Adrese: Kr. Valdemāra iela 33-33, Rīga, LV-1010, Latvija
 • Tālruņa numurs: (+371) 67275623
 • Mobilā tālruņa numurs: (+371) 26011192
 • E-pasta adrese: [email protected]
 • Tīmekļa vietne: www.lmi.lv

3. Datu aizsardzības speciālists

3.1. Ar SIA „LMI Translations” datu aizsardzības speciālistu var sazināties, rakstot uz [email protected] vai zvanot pa tālruni (+371) 67275623, GSM: (+371) 26011192.


4. Datu apstrādes principi uzņēmumā SIA „LMI Translations”

4.1. Personas datu apstrāde ir jebkuras ar personas datiem veiktas darbības: datu vākšana, reģistrēšana, ievadīšana, glabāšana, kārtošana, pārveidošana, izmantošana, nodošana, pārraidīšana un izpaušana, bloķēšana vai dzēšana.

4.2. SIA „LMI Translations” datu aizsardzības un apstrādes principi:

 • 4.2.1. dati tiek apstrādāti godīgi un likumīgi;
 • 4.2.2. datu apstrāde tiek veikta konkrētiem mērķiem un tikai saskaņā ar tiem;
 • 4.2.3. dati ir adekvāti (ne pārmērīgi);
 • 4.2.4. dati ir precīzi;
 • 4.2.5. dati netiek glabāti ilgāk kā nepieciešams;
 • 4.2.6. dati tiek apstrādāti saskaņā ar Jūsu tiesībām;
 • 4.2.7. dati ir drošībā;
 • 4.2.8. dati netiek pārsūtīti uz citām organizācijām vai ārvalstīm bez adekvātas aizsardzības.

4.3. „LMI Translations” apņemas ievākt tikai tā tiešajai darbībai nepieciešamos personu datus un apstrādāt tos atbilstoši 4.2. punktā minētajiem principiem.

4.4. „LMI Translations” kā datu pārzinis ir atbildīgs par tā rīcībā esošo datu drošību. Uzņēmums apņemas pievērst uzmanību iekšējo procesu organizēšanai, lai nepieļautu tādu personu piekļuvi datiem, kam šādi dati nav nepieciešami ikdienas darba veikšanai.

4.5. Uzņēmumā tiek kontrolētas un fiksētas personas, kas piekļuvušas personas datiem.


5. Apstrādājamie personas dati

5.1. SIA „LMI Translations” atkarībā no situācijas vai uzdevuma var apstrādāt šādus personas datus:

 • 5.1.1. vārds, uzvārds, personas kods, nodokļu maksātāja numurs;
 • 5.1.2. e-pasta adrese, tālruņa numurs;
 • 5.1.3. bankas dati;
 • 5.1.4. izglītību un darba pieredzi apliecinoši dokumenti;
 • 5.1.5. dati, ko Klients, Darbinieks vai Piegādātājs pats paziņo un/vai iesniedz SIA „LMI Translations” komunikācijas ietvaros, valodu pakalpojuma izpildei vai karjeras jautājumu ietvaros;
 • 5.1.6. sīkdatnes.
 • 6. Datu iegūšanas kanāli

  6.1. Dati pārsvarā tiek iegūti tiešā veidā, kad datu subjekts sazinās ar mums, saņemam pieprasījumu pēc mūsu pakalpojumiem vai pieteikumu uz vakanci, klientu aptauju ietvaros u.c. situācijās.

  6.2. Dati var tikt iegūti, arī izmantojot tādus publiski pieejamus resursus kā LinkedIn, Facebook u.c.

  6.3. Dati par mūsu tīmekļa vietnes apmeklētājiem tiek iegūti, izmantojot Google Analytics.

  6.4. Dati (neidentificējot indivīdu) tiek iegūti, arī izmantojot sīkdatnes.


  7. Datu apstrādes nolūki/mērķi

  7.1. SIA „LMI Translations” atkarībā no situācijas veic datu apstrādi šādiem mērķiem:

 • 7.1.1. Klientu pasūtījumu kvalitatīvai izpildei, Klientu apkalpošanai un pēc-apkalpošanas nodrošināšanai;

 • 7.1.2. Klientu apmierinātības izvērtēšanai;
 • 7.1.3. Mārketinga nolūkos — personalizētu, atbilstošu piedāvājumu sagatavošanai un nosūtīšanai;

 • 7.1.4. Ienākošo un izejošo maksājumu administrēšanai;
 • 7.1.5. Valodu pakalpojumu piegādātāju datubāzes administrēšanai (t.sk. sadarbības līgumu slēgšanai, darbu plānošanai un informatīvu materiālu nosūtīšanai);
 • 7.1.6. Iekšējo procesu vadībai un uzņēmuma galveno darbības rādītāju analīzei;
 • 7.1.7. Personāla vadības jautājumu risināšanai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. Attiecībā uz mūsu valodu pakalpojumu piegādātājiem, kā arī štata darbiniekiem, SIA „LMI Translations” apstrādā personas CV ietverto informāciju; datus, kas nepieciešami maksājumu veikšanai un sadarbības juridisko aspektu nokārtošanai.
 • 7.1.8. Uz SIA „LMI Translations” attiecināmu juridisku pienākumu izpildei, piemēram, ja saskaņā ar normatīvajiem aktiem ir saņemts pieprasījums izpaust personas datus valsts pārvaldes iestādēm.

 • 8. Datu apstrādes tiesiskais pamats

  8.1. SIA „LMI Translations” ir atbildīgs par to, lai datu apstrāde vienmēr notiktu likumīgi un pamatoti.

  8.2. Dati tiek apstrādāti, pamatojoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

  • 8.2.1. Ar datu subjektu noslēgta līguma izpilde vai tā sagatavošana — piemēram, nodrošinot atgriezenisko saiti atsauksmju un sūdzību gadījumos, organizējot augsta līmeņa Klientu apkalpošanas servisu.
  • 8.2.2. Datu subjekta dota piekrišana konkrētam datu apstrādes mērķim, piemēram, mārketinga darbībām.
  • 8.2.3. Lai SIA „LMI Translations” izpildītu tiesību aktos paredzētos pienākumus, piemēram, normatīvo aktu prasības.
  • 8.2.4. Lai nodrošinātu SIA „LMI Translations” leģitīmās intereses, piemēram, Klientiem sagatavotu un izstrādātu īpaši pielāgotus uzlabotus risinājumus, tādā veidā sniedzot pilnvērtīgus pakalpojumus.
  • 8.2.5. Lai aizsargātu datu subjekta vai citas personas vitāli svarīgās intereses (piemēram, dzīvību un veselību).

  8.3. Ja SIA „LMI Translations” datus apstrādā, pamatojoties tikai un vienīgi uz datu subjekta piekrišanu, tam ir tiesības savu piekrišanu jebkurā brīdī atsaukt, sazinoties ar SIA „LMI Translations” datu aizsardzības speciālistu. Detalizēti kontakti norādīti šīs Privātuma politikas 3.1. punktā.


  9. Iespējamie datu saņēmēji

  9.1. Datu subjektu datus pārsvarā apstrādā tikai SIA „LMI Translations” darbinieki, kuri ir parakstījuši striktus konfidencialitātes līgumus un ir profesionāli apmācīti darbam.

  9.2. Personu dati var tikt nodoti SIA „LMI Translations” partneriem un/vai institūcijām, kuru dalība ir nepieciešama kvalitatīva pakalpojuma nodrošināšanai.

  9.3. Personu dati var tikt nodoti apstrādei mūsu sadarbības partneriem (piemēram, grāmatvedības ārpakalpojumu sniedzējiem, IT sistēmu izstrādātājiem vai parādu piedziņas uzņēmumiem), ar kuriem ir noslēgti strikti konfidencialitātes līgumi. Mūsu sadarbības partneri personu datus apstrādā tikai iepriekš līgumā noteiktajiem mērķiem un tikai noteiktajā apjomā.

  9.4. Dati atsevišķos gadījumos var tikt nodoti tiesībsargājošajām vai pašvaldības iestādēm, ja to uzņēmumam SIA „LMI Translations” par pienākumu uzliek normatīvie akti vai attiecīgās valsts iestādes likumīgs pieprasījums. Šajā gadījumā SIA „LMI Translations” izpauž tikai prasītos datus.


  10. Datu subjekta tiesības

  10.1. Tiesības atsaukt savu piekrišanu

 • 10.1.1. Ja SIA „LMI Translations” datus apstrādā, pamatojoties tikai un vienīgi uz datu subjekta sniegtu piekrišanu, tam ir tiesības savu piekrišanu jebkurā laikā atsaukt, rakstot uzņēmumam uz [email protected].
 • 10.2. Tiesības piekļūt saviem datiem.

 • 10.2.1. Datu subjektam ir tiesības noskaidrot, vai un kādus viņa personas datus apstrādā SIA „LMI Translations”, kā arī uzzināt šādas datu apstrādes mērķus.
 • 10.3. Tiesības iebilst pret datu apstrādi vai neatļaut to.

 • 10.3.1. Datu subjektam ir tiesības iebilst pret datu apstrādi vai neatļaut to, ja vien tas nav pretrunā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem vai SIA „LMI Translations” leģitīmo interešu nodrošināšanu.
 • 10.3.2. Jāņem vērā, ka atsevišķos gadījumos, ja datu subjekts ir liedzis datu apstrādi, SIA „LMI Translations” nevarēs sniegt pakalpojumus vai nodrošināt sadarbību ar datu subjektu.
 • 10.4. Tiesības labot savus datus.

 • 10.4.1. Datu subjektam ir tiesības pieprasīt, lai SIA „LMI Translations” izlabo jebkurus šī datu subjekta neprecīzus, novecojušus vai kā citādi nepilnīgus datus.
 • 10.5. Tiesības atteikties no tiešā mārketinga sūtījumiem.

 • 10.5.1. Datu subjektam ir tiesības jebkurā laikā atteikties no tiešā mārketinga sūtījumiem, rakstot uz [email protected].
 • 10.6. Tiesības uz datu pārnešanu.

 • 10.6.1. Ja SIA „LMI Translations” datus apstrādā, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu vai līgumu, datu subjektam ir tiesības pieprasīt un saņemt savus SIA „LMI Translations” rīcībā esošos personas datus elektroniski apstrādājamā formātā, lai tos iesniegtu citam pakalpojumu sniedzējam.

 • 11. Datu uzglabāšanas ilgums

   11.1. Dati tiks uzglabāti un apstrādāti tik ilgi, kamēr pastāvēs vismaz viens no zemāk minētajiem apstākļiem:

  • 11.1.1. Ir spēkā līgums starp Klientu vai Piegādātāju un SIA „LMI Translations”;
  • 11.1.2. Personas datu apstrādes un glabāšanas termiņu nosaka Latvijas Republikas normatīvie akti;
  • 11.1.3. Nav atsaukta Klienta piekrišana datu apstrādei;
  • 11.1.4. Datu apstrāde ir nepieciešama SIA „LMI Translations” leģitīmo interešu aizsardzībai.

  11.2. Saņemtie valodu pakalpojumu piegādātāju pieteikumi, kas ietver CV un/vai izglītības dokumentus, var tikt uzglabāti līdz 6 mēnešiem, pirms tiek noslēgts sadarbības līgums vai pieņemts lēmums par datu dzēšanu.

  11.3. Uzņēmuma pārziņā esošie Klientu dati tiek regulāri atjaunoti un dzēsti. Klientu dati tiek dzēsti, kad ir pagājuši 5 gadi kopš pēdējā pasūtījuma.


  12. Sīkdatņu izmantošana

  12.1. Lai mūsu tīmekļa vietnes apmeklētājiem nodrošinātu vislabāko funkcionalitāti, SIA „LMI Translations” izmanto Google Analytics nodrošinātos pakalpojumus.

  12.2. Sīkdatnes ir sīkas teksta datnes, kuras tīmekļa pārlūkprogramma (piemēram, Firefox, Safari u.c.) saglabā tīmekļa lietotāja datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī.

  12.3. Izmantojot sīkdatnes, kas neidentificē konkrētu lietotāju, tiek noteikti kopējie lietotāju paradumi un darbības.

  12.4. SIA „LMI Translations” izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu mūsu sniegtos pakalpojumus un tīmekļa vietni, kā arī lai analizētu mūsu tīmekļa vietnes darbību.

  12.5. Lietotājs jebkurā laikā var dzēst un/vai bloķēt sīkdatnes pārlūkprogrammas iestatījumos. Jāņem vērā, ka sīkdatņu bloķēšana var ierobežot mūsu tīmekļa vietnes pilnvērtīgu darbību un izmantošanu.

  12.6. Detalizēta informācija par sīkdatnēm ir pieejama šeit.


  13. Kā dati tiek aizsargāti

  13.1. SIA „LMI Translations” datus uzglabā pārsvarā elektroniskā formātā, kā arī uzņēmuma birojā.

  13.2. Dati tiek pienācīgi sargāti, izmantojot paroles, drošus serverus, piekļuves tiesību ierobežošanu, šifrēšanu, ugunsmūrus un citus līdzekļus.

  13.3. Uzņēmuma telpās esošie dati tiek uzglabāti slēgtās telpās vai novietnēs un iznīcināti, izmantojot dokumentu smalcināšanas iekārtas.

  13.4. Datiem tiek nodrošināta strikta konfidencialitāte. Datu apstrādi SIA „LMI Translations” uztic tikai pārbaudītiem partneriem un piegādātājiem, ar kuriem ir noslēgts līgums par konfidencialitātes ievērošanu. Partneri un piegādātāji datus apstrādā tikai paredzētajiem mērķiem un nepieciešamajā apjomā.

  13.5. SIA „LMI Translations” regulāri pārskata un uzlabo veicamos datu aizsardzības pasākumus.

  Tulkojumu birojs LMI Translations - ISO sertificēti tulkojumi - kvalitātes garantija
  Tulkojumu birojs LMI Translations - ISO sertificēti tulkojumi - kvalitātes garantija
  Tulkojumu birojs LMI Translations - ISO sertificēti tulkojumi - kvalitātes garantija
  LMI Translations - Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedrs
  LMI Translations - Eiropas Tulkošanas nozares asociācijas biedrs
  Tulkošanas birojs LMI Translations - Igaunijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedrs
  Tulkošanas birojs LMI Translations - Zviedrijas Tirdzniecības kameras Latvijā biedrs
  Tulkošanas uzņēmums LMI Translations īsteno Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalstītu projektu
  2016. gada 2. maijā noslēgts līgums SKV-L-2016/192 starp SIA „LMI Translations” un Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu projekta „Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
  Tulkojumu birojs LMI Translations - tulkošanas pakalpojumi
  Sekojiet mums